Regulamin Sklepu Internetowego ABC sypialni 

§1 DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą ABC sypialni, zajmujący się w szczególności sprzedażą detaliczną i hurtową materacy, łóżek, stelaży, poduszek i akcesoriów sypialnych. ABC sypialni prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.abcsypialni.pl

 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Grzegorz Król prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MasterKING Grzegorz Król, z siedzibą w Poznaniu (61-244), przy ul. Wagi 26 lok. 6, posiadający nr NIP 7531160711 oraz nr REGON 301359320. Zaświadczenie o wpisie do CEDIG jest do pobrania na stronie https://prod.ceidg.gov.pl.

     Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej: ul. Wagi 26 lok 6. 61-244 Poznań

  2. telefonicznie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerami:

   • (+48) 502-576-994

   • (+48) 616-417-997

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48) 61 64-17-995

  4. poczty elektronicznej pod adresem biuro@masterking.pl;

 1. Klient – oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.

 2. Moje konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji. Opcja „Moje konto” nie ma zastosowania w przypadku tzw. „zakupów szybkich”, tj. bez rejestracji - wówczas do dokonania transakcji potrzebne jest podanie danych pozwalających na identyfikację zamawiającego: e-mail, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miasto, telefon komórkowy.

 3. Regulamin – poniższy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu.

 4. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie lub przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty w przypadku wykorzystania opcji zakupów szybkich, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

 2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie lub w przypadku wykorzystania opcji zakupów szybkich Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej, dostępny na stronach internetowych Sklepu formularz, podając prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

 3. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

 

§3 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość towarów, znajdujących się w jego ofercie.

 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (klikając „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 3. Z głównymi cechami towarów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dot. poszczególnych towarów.

 4. Zamówienie towaru przez Klienta może nastąpić w formie:

  1. dodania właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz potwierdzenie albo kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy towarze oraz wypełnienie formularza zamówieniowego na stronie internetowej Sklepu i klikniecie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

  2. kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@masterking.ploraz wymianę korespondencji e-mail;

 5. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.

 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, listę wybranych towarów, ceny jednostkowe towarów, informacje o udzielonym rabacie, koszty i czas dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami. W przypadku złożenia zamówienia, które ma charakter nietypowy z uwagi na właściwości określone przez Klienta lub ściśle związane z jego osobą, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

 2. Realizacja zamówienia i wysyłka towarów następuje w terminie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

 3. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Warunkach Dostawy. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

 4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

 5. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

 6. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

     a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

         Grzegorz Król MasterKING

         ul. Wagi 26 lok. 6

         61-244 Poznań

         nr rachunku bankowego: „mBank” 46 1140 2004 0000 3302 6737 7075;

     b. przelew lub płatność kartą z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów                        internetowych Przelewy24;

     c. przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty);

     d. z wykorzystaniem sprzedaży ratalnej w systemie Alior-Raty – usługa za                         pośrednictwem Alior Raty sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się na                           stronie Alior-Raty.

 1. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia albo przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem oraz w przypadku odbioru osobistego.

 2. W przypadku podmiotów zainteresowanych wystawieniem faktury VAT, przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

 3. Warunki i możliwość wysyłki towarów poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do budynku.

 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

 

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

 2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, niektóre towary mogą być objęte gwarancją. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień, przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

 3. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

 4. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2, tj. na
  ul. Wagi 26 lok 6, 61-244 Poznań

 5. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.

 7. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie
  (w dzień roboczy od 9-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

 8. Klient-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który jest dostępny pod adresem http://abcsypialni.pl/blog/DOKUMENTY_25122014/MASTERKING_wzor_formularza_odstapienia_od_umowy_25122014.pdf    oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

 10. W razie odstąpienia od umowySprzedawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 13. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 15. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych MasterKING Grzegorz Król z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wagi 26/6, 61-244, REGON 301359320 NIP 7531160711 (MasterKING) przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu upływu okresów ustawowych pozwalających lub obligujących do archiwizacji dokumentacji (dokumenty księgowe) oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.abcsypialni.pl.

 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia spór może zostać rozstrzygnięty przed sądem właściwym według obowiązujących przepisów prawa.

 4. Klient-konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient-konsument może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient-konsument może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

 5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów  i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetowa, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

 2. Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

Poprzednia wersja regulaminu obowiązującego do 24-12-2014 dostępna jest pod adresem http://abcsypialni.pl/blog/DOKUMENTY_25122014/Stary_regulamin_HILDING.pdf


Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.